Strona główna / Regulamin

Regulamin udziału w zajęciach artystycznych w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim

M-GOK w Kaliszu Pomorskim prowadzi zajęcia artystyczne w tzw. trybie szkolnym, od września do czerwca. Z zasady zajęcia artystyczne w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim odbywają się w dniach, w których dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły. W weekendy okazjonalnie odbywają się zajęcia typu warsztaty, plenery, występy grup itp. o czym instruktor informuje grupę. (Jeśli zajęcia warsztatowe mają formę otwartą Ośrodek Kultury ogłasza nabór poprzez umieszczenie informacji na plakatach lub na stronie internetowej www.kultura-kaliszpom.com).

Przewiduje się również organizacje stałych zajęć artystycznych skierowanych do dorosłych.

W okresie ferii, wakacji i innych dni wolnych/świątecznych nie ma zajęć stałych. Realizujemy wtedy inne projekty artystyczne, które są dostępne również dla stałych uczestników zajęć artystycznych.

I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej:

 1. Ustala się pierwszeństwo przyjęć stałych uczestników zajęć z tym zastrzeżeniem, że deklaracja uczestnictwa musi być zgłoszona u instruktora najpóźniej we wrześniu danego roku artystycznego.
 2. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych we wrześniu (w danym roku artystycznym) do wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup (o czym decyduje instruktor prowadzący). O przyjęciu uczestnika w czasie roku szkolnego decyduje instruktor (jeśli są miejsca i nie koliduje to z podjętymi w ramach danych zajęć artystycznych działaniami). Dołączenie uczestnika do grupy artystycznej nie zwalnia go z uiszczenia pełnej opłaty za semestr w którym dołączył.
 3. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, osoba zainteresowana może zostać umieszczona na liście rezerwowej prowadzonej przez instruktora.
  Z listy rezerwowej osoba zainteresowana może zostać przyjęte do grupy zajęciowej w ciągu całego roku artystycznego. O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej.
 4. Zapisy na zajęcia dokonywane są u instruktorów poszczególnych grup.

II . Opłaty, warunki przyjęć i uczestnictwa dziecka w zajęciach

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest terminowe uregulowanie opłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem M-GOK w Kaliszu Pomorskim.
 2. Wpłaty za zajęcia przyjmowane są przez instruktorów poszczególnych grup. (odbiór dowodu wpłaty za zajęcia w biurze M-GOK)
 3. OPŁATY

  a) miesięczne wpłaty przyjmowane są do 20 dnia każdego miesiąca (od października do maja)
  b) semestralna (I semestr - do 20 listopada; II semestr – do 20 marca)

 4. Opłata za cały rok edukacyjny jest stała dla poszczególnych rodzajów zajęć i została podzielona na:
 5. - 2 opłaty semestralne w wysokości 20 zł /semestr - w przypadku zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, wokalnych, ceramicznych, nauki gry na bębnach, zespołów muzycznych i wokalnych, teatru ognia, rękodzielniczych i innych stałych zajęć artystycznych organizowanych przez M-GOK w Kaliszu Pomorskim
  - 2 opłaty semestralne w wysokości 40 zł/semestr w przypadku zajęć witrażu artystycznego
  - 8 opłat miesięcznych (od m-ca października do maja) w wysokości 35 zł za indywidualną naukę gry na instrumencie prowadzone przez instruktora M-GOK

 6. Seniorzy pow. 60 roku życia zwolnieni są z opłaty za zajęcia.
 7. O tym, czy dodatkowe warsztaty artystyczne realizowane d w ramach projektów są odpłatne decyduje się każdorazowo, w zależności od założonego kosztorysu realizowanego projektu i kosztów związanych z organizacja dodatkowych warsztatów.
 8. Uczestnik zobowiązany wnieść opłatę za wszystkie zajęcia w jakich bierze udział (zgodnie z obowiązującym cennikiem)
 9. OPŁATY ZA ZAJĘCIA PRZYJMOWANE SĄ Z GÓRY, W ZWIĄZKU Z TYM WYKLUCZA SIĘ JAKIEKOLWIEK ZWROTY WNIESIONYCH OPŁAT
  ZA ZAJĘCIA Z PRZYCZYN NIEOBECNOŚCI UCZESTNIKÓW
  (dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych).

III. Zasady pracy grupy zajęciowej:

 1. Grupa zajęciowa działająca w Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim pracuje według ustalonego harmonogramu.
 2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego np. z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn zajęcia zostają odwołane o czym instruktor ma obowiązek poinformować uczestników.
 3. Dopuszcza się również przeniesienie zajęć na inny termin.
 4. Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu wyjątkowych okoliczności (np. tzw. sił wyższych związanych ze zjawiskami pogodowymi ) lub przeniesienia zajęć na inny termin z powodu organizowanej w M-GOK w Kaliszu Pomorskim imprezy (np. typu spektakl, koncert) lub spotkania przedstawicieli samorządu z mieszkańcami.
 5. W razie potrzeby (np. przed występem, udziałem w konkursie) instruktor organizuje dodatkowe zajęcia (próby) o czym uczestnicy będą na bieżąco informowani.
 6. Nieobecności oraz rezygnację z zajęć należy zgłaszać u instruktora prowadzącego.
 7. Instruktorzy mają prawo do:
 8. a) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika zalegającego z opłatą.
  b) skreślenia z listy uczestnika w przypadku braku wpłaty za zajęcia lub nieregularnego uczęszczania.

IV. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku naszego dziecka (w przypadku osoby nieletniej) / mojego (w przypadku osoby pełnoletniej) w materiałach promocyjnych M-GOK w Kaliszu Pomorskim na następujących polach eksploatacji:

 • Programy, foldery, plakaty i inne reklamówki,
 • Artykuły prasowe, wywiady, felietony i inne opracowania o działalności M-GOK w Kaliszu Pomorskim (np. książki, CD audio, DVD itp.)
 • Internet i portale społecznościowe: www.kultura-kaliszpom.com , facebook Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim oraz inne strony z treściami, dotyczącymi edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego lub dotyczące działalności M-GOK w Kaliszu Pomorskim
 • Inne media: TV, radio … itp.,

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka/mojego w zajęciach organizowanych przez M-GOK w Kaliszu Pomorskim.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych M-GOK w Kaliszu Pomorskim (m.in. przekazywanie informacji o braku wpłat za zajęcia, przesyłanie informacji o działalności M-GOK w Kaliszu Pomorskim – np. informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika zajęć złożony u instruktora podczas zapisywania do określonej grupy artystycznej oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptację.


Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim ul. Dworcowa 6 78-540 Kalisz Pomorski tel./fax (0-94) 361 63 22, e-mail: mgokkp@wp.pl
Dyrektor Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury: mgr Tomasz Bukowski tel./fax (0-94) 361 63 22, e-mail: mgokkp@wp.pl
© 2005-2017 MGOK
1080901